24.07.2017
Súťaže ObFZ
I. Trieda dospelí
II. Trieda dospelí
I. Trieda dorast
I. Trieda žiaci
Prípravky
Partneri
Denník Korzár
Trenink.com
Športové trofeje
Sporting.com
Sportika
Dynamax
Najnovšie úradné správy ObFZ
Úradná správa ObFZ č.8 2015/2016 - pridané 27.augusta 2015
Úradná správa ObFZ č.7 2015/2016 - pridané 20.augusta 2015
Úradná správa ObFZ č.6 2015/2016 - pridané 14.augusta 2015
Úradná správa ObFZ č.5 2015/2016 - pridané 3.augusta 2015
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava
Delegovanie R a DZ ObFZ
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava
1.trieda 5.kolo 6.9.2015 o 15:30 hod
Nižná Slaná-Rož.Bystré(Iglai,A.Farkaš,Nagy)
Drnava-Dlhá Ves(Poťmák,R.Farkaš,Šmelko)
Hrhov-Dedinky(Macko,Vysoký)
Bohúňovo-Kr.Dlhá Lúka(J.Gyenes,Lazor,Gášpar)
Vyš.Slaná-Honce(R.Drenko,Martinko,Kovács)
Betliar-Vlachovo(Molnár,Šimčák,Béreš st.)
Jablonov-Rudná(L.Gyenes,Bobrik)

2.trieda 3.kolo 6.9.2015 o 15:30 hod
Gem.Hôrka"B"-Slavošovce(J.Gyenes,Martinko,F.Drenko)     sobota 10:30
Kr.Dlhá Lúka"B"-Pača(R.Drenko,Béreš ml.,Hadar)         sobota
Kružná-Krh.Podhradie"B"(Mikulec,F.Drenko)
Rakovnica-Štítnik(Baczúk,Máté)
Ml.Brzotín-Plešivec(Zsebik,Bodnár)
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava
Delegovanie R a DZ ObFZ
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava
1.trieda 5.kolo 6.9.2015 o 15:30 hod
Nižná Slaná-Rož.Bystré(Iglai,A.Farkaš,Nagy)
Drnava-Dlhá Ves(Poťmák,R.Farkaš,Šmelko)
Hrhov-Dedinky(Macko,Vysoký)
Bohúňovo-Kr.Dlhá Lúka(J.Gyenes,Lazor,Gášpar)
Vyš.Slaná-Honce(R.Drenko,Martinko,Kovács)
Betliar-Vlachovo(Molnár,Šimčák,Béreš st.)
Jablonov-Rudná(L.Gyenes,Bobrik)

2.trieda 3.kolo 6.9.2015 o 15:30 hod
Gem.Hôrka"B"-Slavošovce(J.Gyenes,Martinko,F.Drenko)     sobota 10:30
Kr.Dlhá Lúka"B"-Pača(R.Drenko,Béreš ml.,Hadar)         sobota
Kružná-Krh.Podhradie"B"(Mikulec,F.Drenko)
Rakovnica-Štítnik(Baczúk,Máté)
Ml.Brzotín-Plešivec(Zsebik,Bodnár)
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava na 30.8.2015
Delegovanie R a DZ ObFZ
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava
1.trieda 4.kolo 30.8.2015 o 16:00 hod
Dlhá Ves-Niž.Slaná(R.Drenko,Macko,Kovács)     sobota
Rudná-Betliar(Gallo,T.Gyenes,Šmelko)    10:30
Honce-Bohúňovo(Poťmák,Šimčák,Bodnár)   10:30
Rož.Bystré-Jablonov(Molnár,Mikulec,Máté)
Vlachovo-Vyš.Slaná(J.Gyenes,R.Farkaš,Béreš st.)
Kr.Dlhá Lúka-Hrhov(Uharček,Martinko,Hadar)
Dedinky-Drnava(Macko,Poťmák,Vysoký)

2.trieda 2.kolo 30.8.2015 o 16:00 hod
Slavošovce-Ml.Brzotín(Béreš ml.,Martinko,Nagy)     sobota
Pača-Gem.Hôrka"B"(Baczúk,Nemčko,Nagy)
Plešivec-Rakovnica(Zsebik,Lazor,Gášpar)
Štítnik-Kružná(Iglai,A.Farkaš,Bobrik)
Krh.Podhradie"B"-Kr.Dlhá Lúka"B"(Šimčák,T.Gyenes,Kovács)
Poďakovanie
Oznamy

Vážení funkcionári FK a spolupracovníci,

Vzhľadom na moju novú pracovnú pozíciu sa Vám chcem touto cestou poďakovať za dlhoročnú spoluprácu v oblasti rozvoja futbalu v našom regióne a spolu s Vami sa teším na nové stretnutia pri futbale, alebo osobnom živote. Vo Vašej práci Vám prajem veľa úspechov.

S pozdravom
Mgr. Dušan Pollák
sekretár ObFZ
Obsadenie R a PR OBFZ Rožňava na 23.8.2015
Delegovanie R a DZ ObFZ
1.trieda 3.kolo 23.8.2015 o 16:00 hod
Dlhá Ves-Rož.Bystré(Béreš ml.,Poťmák,Bodnár)       sobota
Nižná Slaná-Dedinky(J.Gyenes,R.Farkaš,Nagy)
Drnava-Kr.Dlhá Lúka(L.Gyenes,Martinko,Béreš st.)
Hrhov-Honce(Šalamon,Lazor,Máté)
Bohúňovo-Vlachovo(Uharček,Mikulec,Šmelko)
Vyš.Slaná-Rudná(Molnár,T.Gyenes,Kovács)
Betliar-Jablonov(Macko,A.Farkaš,Hadar)

2.trieda 1.kolo 23.8.2015 o 16:00 hod
Kr.Dlhá Lúka"B"-Štítnik(R.Drenko,Gallo,Šmelko)      sobota
Krh.Podhradie"B"-Pača(Iglai,Gášpar)
Kružná-Plešivec(Baczúk,Vysoký)
Rakovnica-Slavošovce(Poťmák,Šimčák,F.Drenko)
Ml.Brzotín-Gem.Hôrka"B"(Zsebik,Bobrik)
Zmeny v obsadení R a DZ OBFZ Rožňava
Delegovanie R a DZ ObFZ
Rudná-Bohúňovo(Gallo za Haviarika a T.Gyenes za Drenka)    10:30
Honce-Drnava(R.Farkaš za A.Farkaša)     10:30
Vlachovo-Hrhov(A.Farkaš za R.Farkaša)
Dedinky-Dlhá Ves(Uharček za Macka)
Jablonov-Vyš.Slaná(Iglai za Uharčeka)
Rož.Bystré-Betliar(Šimčák za Iglaiho)
Zsebik nedelegovaný

KR žiada kluby ktoré majú záujem o delegovanie AR 2 nech dajú oficiaálne stanovisto na OBFZ Rožnava a na 
mail člena VV a tajomníka KR Roberta Drenka na robert.drenko@gmail.com
podmienkou deleovania je príplatok klubu na každé stretnutie 21 eur!!!inak budú delegovaný len dvaja Rozhodcovia.
Obsadenie R a DZ OBFZ Rožňava 16.8.2015
Delegovanie R a DZ ObFZ
Obsadenie R a DZ OBFZ Rožňava
1.tieda 2.kolo 16.8.2015 o 16:30 hod

Kr.Dlhá Lúka-Niž.Slaná(L.Gyenes,Martinko,F.Drenko)
Rož.Bystré-Betliar(J.Gyenes,Iglai,Béreš st.)
Jablonov-Vyš.Slaná(Uharček,Baczúk,Šimčák,Máté)
Rudná-Bohúňovo(Haviarik,R.Drenko,Béreš ml.,Bobrik)       10:30
Vlachovo-Hrhov(Poťmák,R.Farkaš,Vysoký)
Honce-Drnava(Šalamon,A.Farkaš,T.Gyenes,Nagy)      10:30
Dedinky-Dlhá Ves(Macko,Mikulec,Zsebik,Gášpar)
Obsadenie R a DZ OBFZ Rožňava na 9.8.2015
Delegovanie R a DZ ObFZ
1.trieda 1.kolo 9.8.2015 o 16:30 hod
Dlhá Ves-Kr.Dlhá Lúka(Šalamon,Šimčák,Hadar)    sobota
Dedinky-Rož.Bystré(Poťmák,T.Gyenes,F.Drenko)
Niž.Slaná-Honce(Uharček,R.Farkaš,Kovács)
Drnava-Vlachovo(L.Gyenes,Zsebik,Vysoký)
Hrhov-Rudná(J.Gyenes,Martinko,Bodnár)
Bohúňovo-Jablonov(Molnár,Iglai,Béreš st.)
Vyš,Slaná-Betliar(Macko,A.Farkaš,Šmelko)
Vzor dohody o odstupnom za amatéra
Oznamy
VZOR
Dohoda o odstupnom za amatéra
uzatvorená podľa čl. 37 registračného a prestupového poriadku SFZ
medzi

Názov/Obchodné meno:   ........                      
Sídlo:                                                   
Registrácia:                                         Ministerstvo vnútra SR/Obchodný register
V mene ktorého koná:                       Meno a priezvisko štatutárneho orgánu, predseda občianskeho združenia/konateľ/člen predstavenstva
IČO:                                                       ........
Označenie stupňa súťaže
klubu (čl. 37 ods. 2 RaPP):               .........
(ďalej len ?nový klub?)

Názov/Obchodné meno:                                 
Sídlo:                                                   
Registrácia:                                         Ministerstvo vnútra SR/Obchodný register
V mene ktorého koná:                       Meno a priezvisko štatutárneho orgánu, predseda občianskeho združenia/konateľ/člen predstavenstva
IČO:                                                       ........

(ďalej len ?materský klub?)


Čl. INový klub a materský klub sa dohodli, že nový klub nie je povinný uhradiť materskému klubu odstupné za prestup hráča XY.

Čl. II


(1) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

(2) Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych nástupcov strán dohody.

(3) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá strana dohody obdrží jedno vyhotovenia tejto dohody.

(4) Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, ďalej vyhlasujú, že je uzatvorená po ich vzájomnej dohode slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s ňou ju podpísali svojimi vlastnoručnými podpismi.

V ....................., dňa .............................                              V ............................, dňa ........................

Nový klub:                                                                                           Materský klub:

........................................                                                      ........................................
Nový klub Materský klub
XY                                                                                                         XY
predseda/konateľ/člen                                                                 predseda/konateľ/člen
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Matrika SFZ
Odkazy
Vygenerované za: 0.04 sekúnd 168,386 návštev